Hur går en tvist om vårdnad, boende och umgänge till?

När föräldrar har svårt att komma överens i frågor kring barnen, antingen på egen hand, eller efter kontakt med familjerätten genom samarbetssamtal, kan man få hjälp av en advokat att driva ett ärende om vårdnad, boende och umgänge i domstol. Vi på C & C Advokater AB har lång erfarenhet av att biträda föräldrar i tvister i domstol.  Har du frågor när det gäller vårdnad, boende och umgänge med barn kan du kontakta oss och boka tid för ett rådgivningsmöte. 

Vid ett möte går vi igenom ditt ärende, möjligheten till att nå en överenskommelse med motparten och om det inte är möjligt inleder vi en process i domstolen genom att inge en ansökan om stämning. Om du istället har blivit stämd av den andre föräldern, hjälper vi dig att svara på stämningen och företräda dig i domstolsprocessen. 

Efter att en stämning inkommit till domstolen, och den andre parten skriftligt fått svara på stämningen, sätter domstolen ut målet till en muntlig förberedelse i domstolen, det sker i regler mellan 1-2 månader från det att stämningen inkom till domstolen. Den muntliga förberedelsen syftar till att reda ut vad som är tvistigt, vilka bevisfrågor som finns och att lägga upp en tidsplan för den fortsatta processen. Domstolen har också en skyldighet att försöka få parterna att finna en samförståndslösning och hålla förlikningsdiskussioner. Vid den muntliga förberedelsen kan parterna komma överens om att gå i samarbetssamtal på familjerätten eller träffa en överenskommelse om vad som ska gälla tills vidare. Går det inte att komma överens överens kan man begära ett så kallat interimistiskt beslut av domstolen, där domstolen beslutar om vad som ska gälla tills vidare fram tills målet slutligt avgörs genom en huvudförhandling i domstolen. 

Efter den muntliga förberedelsen, är det vanligt att domstolen inhämtar en vårdnads- boende och umgängesutredning från familjerätten. Familjerätten utreder då förhållandena genom att intervjua båda föräldrar, samtala med barnen (beroende på barnens ålder), intervjua personal på förskola/skola eller andra personer som finns i barnens närhet, för att utreda vad som är bäst för barnen. Familjerätten skriver därefter en utredning där familjerätten gör en bedömning och ger ett förslag på vad familjerätten anser är till barnens bästa i fråga om vårdnad, boende och umgänge.  

En rättsprocess avslutas med en rättegång och inför denna ska var part inkomma med uppgift om vilken bevisning som åberopas. Inför och vid en huvudförhandling i målet lyfts frågan igen om parterna kan nå en överenskommelse, och om så inte är möjligt meddelar tingsrätten i dom vad som ska gälla i fråga om vårdnad, boende och umgänge. 
Är man inte nöjd med en dom eller ett beslut från tingsrätten kan det överklagas till Hovrätten och därefter till Högsta domstolen.

En process i domstolen kan ofta ta upp emot 1 år, från det att stämningen ingavs tills huvudförhandlingen avslutas. 

Vad kostar det?

I vårdnads- boende- och umgängestvister kan du under vissa förutsättningar, som framgår av din hemförsäkring, utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen, som i regel täcker 80 % av dina advokatkostnader. Saknar du hemförsäkring eller inte har rätt att använda dig av rättsskyddet, kan du i vissa fall istället ansöka om rättshjälp.

Behöver du juridisk hjälp? Vi hjälper dig!

Kontakt

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.